کارشناس آموزش

کارشناس آموزش

استاندارد كارشناس آموزش در حوزه خدمات آموزشي بوده و شامل شايستگي هاي به شرح ذيل است: بررسي و
بكارگيري اهداف آموزش ، برنامه ريزي آموزشي، نياز سنجي آموزشي، تهيه و تنظيم طرح درس، تهيه و تنظيم طرح
درس، بكارگيري وسايل كمك آموزشي، اجراي دوره هاي آموزشي، سنجش و ارزيابي، بكارگيري دستورالعمل، قوانين و
اطلاعات عمومي ويژه مجريان مراقبت از آزمون، به كار گيري اطلاعات عمومي و دستورالعمل هاي ويژه مديريت بر
حوزه آزمون، تهيه گزارشات و تكميل فرمهاي مربوط به بازرسي، مستند سازي، مديريت رفتار و ارتباطات و بكارگيري
فنون علم روانشناسي، بكارگيري فنون مذاكره، بكارگيري اصول آمار و تهيه گزارشات و مكاتبات اداري، بكارگيري اصول
كارآفريني و كارگروهي مي باشد.

دانلود استاندارد آموزشی

کارشناس آموزش

 

جهت مشاوره و ثبت مام با شماره های 02122578971 و 09375806948 تماس حاصل فرمایید.

دوره MBA با گرایش بازاریابی