شعبه پردیس

مجتمع فنی نیکوروش که جزء یکی از بهترین آموزشگاه فنی و حرفه ای در تهران است و در سال 1380 تاسیس و در سازمان فنی و حرفه ای کشور ثبت گردید.  مجتمع نیکوروش در اولین سال های فعالیت خود، با شناسایی نیازهای کشور و جامعه در حوزه آکادمیک، وزن عمده فعالیت های نیکوروش  روی ارائه آموزش های کیفی و متفاوت در این حوزه متمرکز شده و وجود یک گروه تخصصی با مدرسین مجرب در حوزه های مختلف آموزش در آموزشگاه نیکوروش که بسیاری از آن ها صاحب قلم های توانمندی هستند، همگی نتیجه 20 سال پایش موشکافانه نیاز های آموزشی و پژوهشی جامعه و شناسایی اهمیت توسعه آموزش مهارت های پیشرفته توسط مجتمع نیکوروش بوده است.

شعبه پردیس 02176244948

واتساپ 09375806948